Minimum 3 months consistent training to Qualify

GENRAL KNOWLEDGE
basic understanding of the Dojo etiquette

FITNESS
Palm push- ups 30
Crunches 30
Squats 60

KIHON (Basic)
Heissoku Dachi / Musubi Dachi / Heiko Dachi / Zenkutsu Dachi

UKE -WAZA ( Blocks)
Seiken Jodan Age Uke / Seiken Gedan Barai

TZUKI & UCHI WAZA ( Thrust s & Strikes )
Seiken Oi Tsuki / Seiken Gyaku Tsuki

GERI WAZA( Kicks)
Hiza Geri / Kin Geri / Chudan Mae Geri

IDO GEIKO (Moving Basics )
All required Trusts, Strikes and Kicks in Zenkutsu Dachi

KATA
Taikyoku Sono Ichi / Sabakino Sono Ichi

SANBON KUMITE ( Three step sparring )
Attack : Zenkutsu Dachi , Seiken Oi Jodan Tsuki,
Defence: Zenkutsu Dachi , Seiken Jodan Age Uke
Counter attack: Seiken Oi Jodan Tsuki

Attack: Zenkutsu Dachi, Seiken Oi Chudan Tsuki
Defence: Zenkutsu Dachi , Seiken Jodan Age Uke
Counter attack: Seiken Oi Chudan Tsuki

Attack: Zenkutsu Dachi , Seiken Oi Tsuki
Defence: Zenkutsu Dachi , Seiken Shoto Uke
Counter attack: Seiken Gedan Tsuki